General conditions


ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN (hierna: ‘AV’)

DEFINITIE: “Klachtenbrief”: een aangetekend schrijven met vermelding van het factuurnummer en/of het nummer van de bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging en/of offerte, met een nauwkeurige identificatie van de goederen en/of het materiaal en/of de dienstenprestaties, en een gedetailleerde opgave van de klacht, de niet-conformiteit en/of het gebrek.

1. Deze AV van A & C Systems NV (BTW BE 0445.299.482), met maatschappelijke zetel te 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 16A (hierna: “A&C”) zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar in het Nederlands, en het Frans, en zijn tevens te consulteren op http://www.ac-systems.com/dealer/Frameset.htm. De Nederlandstalige versie van deze AV is de enige authentieke.
Alle commerciële transacties tussen A&C en de Klant, worden beheerst door: (in hiërarchisch dalende volgorde): (1) de schriftelijke en ondertekende bijzondere overeenkomst; (2) de schriftelijke orderbevestiging; (3) deze AV; (4) art. 4-88 van het Weens Koopverdrag; (5) de Unidroit Principles; (6) het Belgische recht, met uitsluiting van de artikels 1-3, en 89-101 van het Weens Koopverdrag. A&C wijst alle andere normen en voorwaarden af. De eventuele nietigheid van één of meer clausules uit deze AV, doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van alle andere clausules. A&C kan haar algemene en/of bijzondere voorwaarden op ieder moment wijzigen. Het (herhaaldelijk) niet- toepassen door A&C van enig recht, kan slechts worden beschouwd als het dulden van een bepaalde toestand en leidt niet tot rechtsverwerking. Onder Klant wordt ook verstaan, iedereen die in naam en/of voor rekening van de Klant een beroep doet op A&C. Alle geschillen tussen A&C en de Klant, vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Leuven, tenzij A&C verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de Klant.

2. Elk aanbod op de website van A&C (hierna: de “Website”) is slechts informatief. A&C mag de aanbiedingen op de Website op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang de voorraad strekt. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden A&C niet. Ondanks het feit dat de Website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. A&C is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. A&C is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten, zet- of drukfouten. Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is A&C in rechte te verbinden, het order van de Klant schriftelijk, via e-mail, bevestigt, dan wel zodra A&C met de uitvoering start. Telkens wanneer in deze AV naar ‘schriftelijke orderbevestiging’ wordt verwezen, wordt deze orderbevestiging per e-mail bedoeld.
A&C heeft het recht om (een deel van) de werken in onderaanneming te geven. Indien A&C zelf optreedt in onderaanneming, heeft A&C: (1) een rechtstreekse vordering op de opdrachtgever van de hoofdaannemer/contractant van A&C (hierna: de “Opdrachtgever”), ten belope van wat de Opdrachtgever aan de hoofdaannemer/contractant van A&C verschuldigd is, en dit conform art 1798 B.W.; en (2) een pandrecht op alle schuldvorderingen van de hoofdaannemer/contractant van A&C, die voortkomen uit de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de hoofdaannemer/contractant van A&C met betrekking tot de desbetreffende werkzaamheden. Deze rechtstreekse vordering/pandrecht, hebben niet enkel betrekking op de desbetreffende schuldvorderingen, maar ook op de accessoria, zoals de verwijlinteresten, en de eventuele vergoeding krachtens strafbeding. De hoofdaannemer/contractant van A&C, maakt zich sterk dat de Opdrachtgever de in dit artikel omschreven rechtstreekse vordering erkent en zal respecteren.

3. A&C kan steeds een voorschot vragen, in welk geval de verplichtingen van A&C volledig worden opgeschort tot de volledige betaling hiervan. Voor orders met een waarde vanaf €10.000, kan A&C voorafgaand een bankgarantie vragen. Alle prijzen zijn BTW exclusief en worden in Euro uitgedrukt. Voor elk project afzonderlijk wordt een prijs op maat berekend, enkel geldig voor dit project, en niet voor andere (gelijkaardige) projecten. Alle werken/leveringen die niet expliciet werden voorzien in de offerte/bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging, worden geacht meerwerken/meerkosten te zijn op vraag van de Klant, en als dusdanig aangerekend. Transport- en verplaatsingskosten worden berekend vanop de maatschappelijke zetel van A&C, op basis van forfaitaire prijzen per verplaatsing. Het vooropgestelde aantal werkuren is steeds indicatief. Alle gepresteerde werkuren worden gefactureerd, met inbegrip van eventueel oponthoud. Alle prijzen zijn geldig op werkdagen tussen 08.00 uur en 18.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen, buiten de kantooruren, of indien werknemer(s) op 1 dag meer dan 8 werkuren presteren, gelden hogere prijzen. Bij valutaschommelingen, verhogingen van materiaal- en grondstofprijzen, lonen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten, of verzekeringspremies, optredende tussen de orderbevestiging en de definitieve oplevering, kan A&C de overeengekomen prijs evenredig verhogen.

4. De verbintenissen van A&C beperken zich tot een nauwkeurige uitvoering van de bijzondere overeenkomst, of, indien geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, de orderbevestiging. De Klant wordt geacht alle kenmerken van de dienstenprestaties/het materiaal/de goederen te kennen, en kan geen enkel recht ontlenen aan om het even welke informatie, stalen of modellen. A&C is gerechtigd, op kosten van de Klant, aanvullende werken uit te voeren waarvan de noodzakelijkheid blijkt. Indien bepaalde componenten niet voorradig zijn, kan A&C de bijzondere overeenkomst, en/of de schriftelijke orderbevestiging (gedeeltelijk) annuleren, zonder voorafgaande verwittiging en zonder enig recht van verhaal t.o.v. A&C.

5. De opgegeven uitvoerings- en leveringstermijnen zijn steeds indicatief en niet essentieel. In geval van overschrijding van deze termijn(en), zullen A&C en de Klant een redelijke bijkomende termijn overeenkomen. De door A&C aangeboden hoeveelheden materiaal/goederen in voorraad zijn variabel en dus steeds indicatief. A&C heeft bijgevolg het recht de goederen/het materiaal/dienstenprestaties in verschillende delen te leveren/uit te voeren. Gedeeltelijke levering/uitvoering, evenmin als enige termijnoverschrijding (oorspronkelijke noch bijkomende termijnen) kan aanleiding geven tot ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging, noch tot enige schadevergoeding. Wijzigingen in de offerte, bijzondere overeenkomst, schriftelijke orderbevestiging etc. hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde termijnen vervallen. A&C is niet aansprakelijk voor vertragingen naar aanleiding van het in gebreke blijven van leveranciers/de Klant/enige andere derde. De levering van goederen vindt plaats DAT Incoterms® 2010, waarbij de plaats van bestemming in onderling akkoord wordt overeengekomen tussen A&C en de Klant. Indien wordt overeengekomen dat de Klant de goederen komt ophalen, gebeurt dit steeds op diens eigen kosten en risico, en op de door A&C aangegeven tijd en plaats. Bij gebreke aan ophaling binnen de 5 werkdagen, is de Klant een stockagevergoeding verschuldigd van 1% van het volledige factuurbedrag per week. Indien de vooropgestelde termijn met meer dan 2 weken wordt overschreden, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd door de Klant, in overeenstemming met artikel 11 van deze AV.

6. De verzendkost voor elke verzending in België bedraagt € 9,10. Van zodra backorders beschikbaar komen voegen wij deze toe aan jouw eerstvolgende verzending. Er is geen administratieve kost voor bestellingen die via de A&C webshop of via EDI geplaatst worden. Voor bestellingen via mail of telefoon wordt een administratieve kost aangerekend van € 4,92. De Klant moet direct bij de in ontvangstname van de dienstenprestaties en/of het materiaal en/of de goederen een eerste verificatie uitvoeren, ondermeer m.b.t. (louter exemplatieve opsomming): juiste product/dienst, juiste aantal, zichtbare gebreken, etc. Direct verifieerbare afwijkingen moet de Klant onmiddellijk telefonisch aan A&C meedelen, bevestigd door een Klachtenbrief, bij gebreke waarvan hij geacht wordt de dienstenprestaties/het materiaal/de goederen te aanvaarden. De Klant moet de dienstenprestaties en/of het materiaal en/of de goederen binnen de 48 uur na in ontvangstname grondig keuren. Het in gebruik nemen, verwerken, en/of doorverkopen geldt als definitieve oplevering. De Klant verliest in ieder geval het recht zich op enige non-conformiteit of gebrek te beroepen, indien hij A&C niet per Klachtenbrief op de hoogte brengt binnen de 24 uur nadat hij deze heeft ontdekt of behoorde te ontdekken, en ten laatste binnen een termijn van 1 maand na datum der eindfactuur. In geval van tijdig en correcte melding, zal A&C naar eigen keuze en inzicht: (1) (een deel van) de dienstenprestaties/zaken vervangen/corrigeren; of (2) het foutief gedeelte a rato crediteren, aan de prijs van de bijzondere overeenkomst of indien er geen bijzondere overeenkomst werd opgesteld, aan de prijs van de orderbevestiging. Een (gedeeltelijke) vervanging/ correctie kan geen aanleiding geven enige schadevergoeding of verbreking van de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke opdrachtbevestiging. Klachten ontheffen de Klant in geen geval van zijn betalingsverplichting. De Klant is gehouden tot vergoeding van alle kosten naar aanleiding van onterechte klachten. Dit artikel 6 is steeds van toepassing behoudens publicatie van een afwijkende regeling op de Website.

7. A&C is in geen enkel geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade; (2) schade die het factuurbedrag of de door A&C aangegane polis BA-uitbating overstijgt; (3) verkeerde aanwending van het materiaal; (4) door de Klant en/of derden toegebrachte schade; (5) schade ingevolge foutieve/onvolledige informatie, en/of (6) het niet- naleven door de Klant van wettelijke en/of andere verplichtingen. Onverminderd een uitdrukkelijk afwijkend schriftelijk akkoord tussen A&C en de Klant, mag de Klant in geen geval de zaken terugsturen, werkzaamheden door derden laten uitvoeren, of een dekkings- (koop)overeenkomst afsluiten. A&C behoudt zich het recht voor om ter plaatse de gebreken en hun oorzaak te gaan vaststellen. De Klant zal A&C volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief deze van derden, voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de bijzondere overeenkomst, de schriftelijke orderbevestiging, en/of deze AV. De Klant zal A&C volledig schadeloos stellen voor alle schade, ondermeer de gerechtskosten en de kosten m.b.t. juridische vertegenwoordiging, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake de hiervoor vermelde vrijwaringsplicht.

8. A&C is onder geen beding aansprakelijk in geval van overmacht of hardship. In dit geval kan A&C, naar eigen keuze en inzicht, zonder voorafgaande verwittiging of rechterlijke tussenkomst, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. A&C: (1) de uitvoering van haar verplichtingen opschorten; (2) de bijzondere overeenkomst en/of schriftelijke orderbevestiging ontbinden, en/of (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsmodaliteiten te heronderhandelen. Indien de Klant hieraan niet te goeder trouw deelneemt, kan A&C de rechtbank verzoeken nieuwe contractsvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen. Overmacht en hardship wordt op de ruimst mogelijke wijze gedefinieerd, en bevat ondermeer: onbeschikbaarheid/schaarste van materialen/grondstoffen, staking, oorlog, ziekte of ongevallen, bijzondere weersomstandigheden, communicatie- en informaticastoringen, overheidsmaatregelen, transport- en/of verplaatsings-belemmeringen, in- en uitvoerbelemmeringen, panne, file, prijsfluctuaties, etc.

9. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om: (1) alle documenten t.a.v. A&C, te ondertekenen voor akkoord door een persoon die bevoegd is de Klant in rechte te verbinden; (2) alle noodzakelijke/nuttige informatie tijdig over te maken aan A&C; (3) A&C voorafgaand op de hoogte te brengen van mogelijke voorwaarden waaraan de dienstenprestaties/het materiaal dient te voldoen. Indien de Klant niet aan deze verplichtingen voldoet, heeft A&C het recht haar werkzaamheden (tijdelijk) te onderbreken. De kosten van deze onderbreking gelden als oponthoud in de zin van artikel 3 van deze AV, en worden volledig gefactureerd aan de Klant.

10. Klachten m.b.t. facturen moeten binnen 8 werkdagen na ontvangst van de factuur worden overgemaakt per Klachtenbrief. Het niet tijdig protesteren van een factuur, evenals de (gedeeltelijke) betaling van een factuur, geldt als aanvaarding van de desbetreffende factuur. Zendingen zijn standaard onder rembours betaalbaar. Van deze betalingsvoorwaarden kan worden afgeweken in gemeenschappelijk overleg. Er wordt geen korting toegestaan voor contante betalingen. Betalingen aan tussenpersonen zijn niet toegestaan. Enkel kwitanties ondertekend door personen die bevoegd zijn A&C in rechte te verbinden zijn geldig. De vermelding van de factuur in het uitgaande facturenboek van A&C geldt als vermoeden van verzending en ontvangst.
Ingeval van niet/onvolledige betaling op de vervaldag van de factuur, is de Klant gehouden tot: (1) een rentevoet van 12 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd; (2) een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van € 100, onverminderd A&C’s recht om hogere schade te bewijzen; (3) alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten. Daarnaast worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar. A&C heeft bovendien het recht al het materiaal/de goederen terug op te halen, en de (verdere) uitvoering van de desbetreffende, en/of andere overeenkomsten met de Klant te schorsen en/of bij aangetekende brief te ontbinden. Dit alles zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst. Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt als volgt aangerekend: (1) inningskosten; (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen. In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen A&C en de Klant automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schulden opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen hen beiden steeds maar de grootste schuldvordering per saldo overblijft. Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen deze schuldvergelijking.

11. Behoudens schriftelijk akkoord van A&C, is het de Klant niet toegestaan de bijzondere overeenkomst of de schriftelijke orderbevestiging te annuleren. Bij annulatie door de Klant, zelfs met schriftelijk akkoord, is de Klant gehouden tot een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het totale factuurbedrag. In geval het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant op enigerlei wijze verandert, of in geval de Klant zijn (contractuele) verplichtingen niet nakomt, worden alle andere (niet- vervallen) facturen op de Klant onmiddellijk opeisbaar, en kan A&C wegens dat loutere feit, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, één of meerdere overeenkomsten met de Klant: (1) hetzij ontbonden verklaren, (2) hetzij opschorten totdat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling. Alle clausules uit dit artikel gelden onverminderd het recht van A&C om bijkomende schadevergoeding te vorderen.

12. De eigendomsrechten gaan pas over na volledige betaling van de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren. De Klant dient steeds al hetgeen te doen om de eigendomsrechten van A&C veilig te stellen, en zal hiervoor: (1) de nodige verzekeringspolissen afsluiten, en (2) alle mogelijke informatie m.b.t. deze eigendomsrechten, of enige bedreiging hiervan, overmaken aan A&C. Bij (vermoedelijke) niet- nakoming van deze verplichtingen, moet de Klant, op eerste verzoek van A&C, de desbetreffende goederen, op eigen kosten en risico, binnen de 24 uur aan A&C terug bezorgen, met automatische ontbinding van de bijzondere overeenkomst en/of de schriftelijke orderbevestiging tot gevolg. Bij schending van het eigendomsvoorbehoud, bekomt A&C automatisch een pandrecht op de gerealiseerde verkoopprijs, en is de Klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van het totale factuurbedrag.

13. A&C blijft de exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de door A&C aan de Klant geleverde goederen/diensten. De Klant garandeert A&C dat door de Klant verstrekte gegevens geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. Alle documenten/informatie van welke aard ook, die aan de Klant worden verstrekt, moeten vertrouwelijk behandeld worden, blijven eigendom van A&C, mogen niet aan derden worden meegedeeld, noch (in)direct gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor zij bestemd zijn. Op eerste verzoek moeten deze documenten worden teruggeven. Deze verplichtingen blijven van kracht, minstens totdat de desbetreffende informatie, zonder fout van de Klant, publiek gekend is. De Klant geeft A&C toelating om de door de Klant verstrekte persoonsgegevens alsmede het beeldmateriaal van het geleverde materiaal/dienstenprestaties/goederen op te nemen in een geautomatiseerd gegevensbestand, met het oog op onder meer informatie- of promotiecampagnes. De Klant kan steeds om mededeling en verbetering van zijn gegevens vragen. Indien de Klant niet langer commerciële informatie wenst te ontvangen, dient de Klant A&C hiervan op de hoogte te brengen.

Let's connect!

Reseller or brand? Discover what A&C can mean for you.
Contact us