Privacy beleid


Dit Privacybeleid regelt het gebruik van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld in verband met het gebruik van de website https://ac-systems.be (hierna de 'Website'). Het gebruik van de Website is onderworpen aan de volledige aanvaarding en naleving van dit Privacybeleid door u (de 'Gebruiker') .

Door de Website te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid (hierna het 'Privacybeleid') zorgvuldig hebt doorgenomen en dat u het zonder voorbehoud aanvaardt.

U verklaart dat u begrijpt voor welk(e) doel(en) uw persoonsgegevens worden verwerkt. U stemt ermee in dat uw voortgezette gebruik van de Website wordt beschouwd als uw voortgezette instemming met het Privacybeleid, dat eventueel kan worden gewijzigd.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen naar [email protected]. Intrekking van uw toestemming is echter niet effectief als de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld de uitvoering van een overeenkomst met A&C.

Wij wijzen erop dat wij in het kader van de Website cookies of soortgelijke technologieën kunnen gebruiken. Voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken, zie ons cookiebeleid.

Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid naar eigen goeddunken en op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te veranderen of aan te passen. Dergelijke wijzigingen, veranderingen of aanpassingen worden gepubliceerd op de Website.

1. Uitgever en verantwoordelijke voor de verwerking

https://ac-systems.be is een website uitgegeven door A&C Systems nv, met maatschappelijke zetel te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder het nummer 445.299.482 (hierna 'A&C').

A&C Systems nv kan worden gecontacteerd door te bellen naar +32 16 30 21 21 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

A&C Systems nv is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die via de Website worden verzameld.

De website https://ac-systems.be (de Website) wordt gehost door het bedrijf A&C Systems nv, met maatschappelijke zetel te Bleyveldstraat 16A, 3320 Hoegaarden, België.

De Website is het exclusieve eigendom van A&C.

Voor elke vraag met betrekking tot zijn of haar persoonsgegevens kan de Gebruiker contact opnemen met A&C door een e-mail te sturen naar het volgende adres: [email protected].

2. Welke persoonsgegevens worden via de Website verzameld?

Naast cookies (zie het toepasselijk cookiebeleid) verzamelt A&C alleen persoonlijke gegevens die specifiek en vrijwillig door de Gebruiker van de Website zijn verstrekt of die A&C van derden heeft ontvangen bij de verwerking van verzoeken van gebruikers van de Website ('Persoonsgegevens van de Gebruiker'). Voor elke Gebruiker is dit Privacybeleid alleen van toepassing op de persoonsgegevens van de Gebruiker.

Afgezien van cookies (zie het toepasselijk cookiebeleid) kunt u de Website gebruiken zonder persoonlijke gegevens aan A&C te verstrekken. U kunt echter geen overeenkomst met A&C sluiten zonder persoonsgegevens te verstrekken.

De persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen het volgende omvatten:

 • identificatiegegevens (naam, meisjes- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer, IMEI-code van de smartphone, woonadres, geboortedatum, nationaal identificatienummer, persoonlijke identificatiecode, geslacht, burgerlijke staat, foto's, nationaliteit, paspoortgegevens, gegevens van de identiteitskaart enz.)
 • technische gegevens (de Website verzamelt automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over zijn gebruikers, zoals het IP-adres (internetprotocoladres) van de computer, het IP-adres van de internetprovider, de datum en het tijdstip waarop de Gebruiker toegang heeft gekregen tot de Website, het internetadres van de site vanwaar de link rechtstreeks naar de Website werd gelegd, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte secties van de Website, de bezochte pagina's van de Website en de geraadpleegde gegevens, alsook de informatie die de Gebruiker op de Website weergeeft of vanaf de Website downloadt)
 • bankgegevens (namen van financiële instellingen, bankrekeningnummers, rekeningstatus, kredieten, rekeningen enz.)
 • administratieve gegevens (btw-nummer, benodigde gegevens voor het beheer van aanvragen van gebruikers enz.)
 • alle persoonlijke gegevens die door de Gebruiker van de Website aan A&C worden verstrekt, zoals gebruikersnamen en wachtwoorden om de Website te gebruiken.

A&C verzamelt ook alle persoonlijke gegevens die de Gebruiker invoert in elk bericht dat naar A&C en zijn vertegenwoordigers of leden wordt gestuurd.

A&C verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens (zoals persoonsgegevens waaruit de raciale of etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging of het lidmaatschap van een vakvereniging blijkt, alsook gegevens betreffende de gezondheid van een persoon). Waar nodig zal A&C de gebruikers vragen uitdrukkelijk toestemming te geven voor het verzamelen en gebruiken van deze gevoelige gegevens.

3. Wie verzamelt de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens worden verzameld door A&C Systems nv.

In het bijzonder kunnen persoonsgegevens worden verkregen in de volgende situaties:

 • Wanneer de Gebruiker persoonsgegevens aan A&C verstrekt, of wanneer de Gebruiker rechtstreeks met A&C interageert (per e-mail, telefoon of post);
 • Wanneer de Gebruiker een contract aangaat met A&C;
 • Wanneer A&C zijn technologische hulpmiddelen en diensten beheert, met inbegrip van bezoeken aan zijn Website en e-mails die naar A&C worden gestuurd;
 • Wanneer A&C persoonsgegevens verzamelt uit andere bronnen, zoals advocaten, medecontractanten, officiële registers, commerciële databanken of openbare bronnen.

4. Automatisch verkregen gegevens 

4.1 Technische gegevens 

Zoals veel andere websites verzamelt deze Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare gegevens over zijn gebruikers, zoals het IP-adres (internetprotocoladres) van de computer, het IP-adres van de internetprovider, de datum en het tijdstip waarop de Gebruiker toegang heeft gekregen tot de Website, het internetadres van de site vanwaar de link rechtstreeks naar de Website werd gelegd, het gebruikte besturingssysteem, de bezochte secties van de Website, de bezochte pagina's van de Website en de geraadpleegde gegevens, alsook de informatie op de Website die de Gebruiker plaatst of downloadt. Deze technische gegevens worden gebruikt ten behoeve van de Website en het systeembeheer, en ter verbetering van de Website. Ze kunnen aan derden worden bekendgemaakt en permanent worden gearchiveerd voor toekomstig gebruik.

4.2 Cookies en webbakens

Voor een goed beheer van de Website en om een optimale navigatie op de Website mogelijk te maken, kunnen A&C of derden cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de Gebruiker worden opgeslagen) of webbakens (elektronische afbeeldingen waarmee de site het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina of bepaalde cookies hebben bezocht) gebruiken om geaggregeerde gegevens te verzamelen. A&C zal deze hulpmiddelen alleen gebruiken in overeenstemming met het Cookiebeleid zoals gepubliceerd op de Website.

De cookies en webbakens van A&C verzamelen geen persoonlijke informatie (zoals de naam of het e-mailadres van een Gebruiker). Bovendien hebben gebruikers in de meeste browsers de mogelijkheid om cookies te weigeren. In bepaalde gevallen is het echter mogelijk dat gebruikers geen toegang hebben tot bepaalde delen van onze site als hun browser is ingesteld om cookies te weigeren.

5. De doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

5.1. Algemene doeleinden

De in dit beleid beschreven verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor het beheer van de aanvragen van de Gebruiker en voor A&C om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens die gebruikers vrijwillig aan A&C hebben verstrekt, is in de eerste plaats om A&C in staat te stellen te reageren op verzoeken van gebruikers.

Behoudens de toepasselijke wettelijke beperkingen gebruikt A&C persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • A&C gebruikt persoonsgegevens om te voldoen aan zijn verplichtingen inzake het beheer van verzoeken van gebruikers.
 • A&C gebruikt persoonsgegevens om een met de Gebruiker gesloten overeenkomst uit te voeren.
 • A&C gebruikt persoonsgegevens ook om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen, met inbegrip van die op het gebied van het witwassen van geld, en om te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals die op het vlak van inkomstenbelasting en sociale premies, de verplichtingen inzake rapportage en het bijhouden van gegevens, de realisatie van audits, medewerking aan overheidsinspecties en andere verzoeken van de overheid of andere openbare of regelgevende instanties, en het naleven van interne regels en procedures.

A&C verwerkt met name en niet uitsluitend persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • het verwerken en beantwoorden van verzoeken, vragen of klachten van de Gebruiker;
 • het beheer en de administratie van de relatie tussen A&C en de Gebruiker;
 • voldoen aan de wettelijke en reglementaire vereisten;
 • het leveren van door de Gebruiker gevraagde producten en diensten;
 • communicatie met de Gebruiker over producten en diensten;
 • het ter beschikking stellen en verbeteren van de Website door statistieken over het gebruik van de Website te genereren;
 • het initiëren van een juridische procedure waarbij A&C of zijn filialen betrokken zijn, die procedure voortzetten of zich verdedigen in het kader ervan.

A&C kan niet-persoonlijke gegevens gebruiken om algemene rapporten over het demografische profiel van de gebruikers en het gebruik van de Website op te stellen. A&C kan deze rapporten vervolgens delen met derden.  Geen van de in deze rapporten verzamelde monitoringgegevens kan worden gekoppeld aan de identiteit of andere persoonsgegevens van individuele gebruikers: het gaat uitsluitend om geanonimiseerde gegevens. De derden met wie A&C deze geanonimiseerde gegevens deelt, zijn klanten van A&C voor wie A&C IT-platforms opzet.

5.2. Direct marketing en communicatie met derden

A&C kan de persoonsgegevens van de Gebruiker gebruiken voor direct-marketingdoeleinden indien de Gebruiker A&C daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven.

Nadat de Gebruiker toestemming heeft gegeven aan A&C, staat het de Gebruiker op elk moment vrij om bepaalde diensten te weigeren. De wet bepaalt dat de Gebruiker het recht heeft zich, op verzoek en kosteloos, te verzetten tegen de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden. Dit kan gebeuren door de klantendienst van A&C op de hoogte te brengen via e-mail ([email protected]), per post naar A&C Systems nv, Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België of telefonisch op +32 16 21 30 30.

Momenteel voert A&C geen profileringsactiviteiten uit. A&C gebruikt geen gevoelige persoonsgegevens om klanten in verschillende categorieën in te delen en op basis van de gemaakte indeling gerichte mailingcampagnes uit te voeren.

6. De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

A&C verwerkt de persoonsgegevens van gebruikers op basis van hun toestemming en eventueel op de volgende grondslagen, voor zover van toepassing: (i) om een contract aan te gaan en uit te voeren; (ii) om te voldoen aan wettelijke en reglementaire vereisten; (iii) voor een legitiem belang (bijvoorbeeld voor het beheer en de administratie van de relatie met klanten en leveranciers).

7. Delen van persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening en het beheer van het bedrijf en zijn relaties met klanten en derden kan A&C persoonsgegevens delen met personen die als werknemer of zelfstandige voor het bedrijf werken. A&C moet zijn leveranciers en toeleveranciers mogelijk ook toegang verlenen tot persoonsgegevens wanneer zij namens A&C diensten verlenen (voornamelijk voor het onderhoud en de ondersteuning van de IT-systemen), evenals aan overheden, rechtbanken, overheidsinstanties en wetshandhavingsinstanties.

A&C mag persoonsgegevens met derden delen wanneer het bedrijf van mening is dat dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting, of om zijn rechten of de rechten van derden of van de Gebruiker te beschermen.

A&C kan de verwerking van persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk toevertrouwen aan onderaannemers. Wanneer A&C een onderaannemer inschakelt om namens A&C persoonsgegevens te verwerken, zal A&C deze verwerking schriftelijk delegeren en een verwerker selecteren die voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen voor de betrokken verwerking en in overeenstemming met de instructies van A&C. Bovendien zal A&C passende eisen inzake gegevensbescherming en informatiebeveiliging stellen aan dergelijke externe verwerkers.

In principe geeft A&C geen persoonsgegevens door buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte. Indien een dergelijke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte plaatsvindt op initiatief van A&C, zal een dergelijke overdracht plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in het bijzonder in overeenstemming met de door de Europese Commissie vastgestelde modelcontractbepalingen die op dat moment van kracht zijn.

8. Beveiliging van persoonsgegevens

 A&C verbindt zich ertoe, uit hoofde van een middelenverbintenis, alle nuttige voorzorgsmaatregelen te nemen en passende technische en organisatorische maatregelen te hanteren om een passend beveiligingsniveau te waarborgen en de persoonsgegevens van de gebruikers te beschermen tegen wijziging, vernietiging en ongeoorloofde toegang. Aangezien dit een middelenverbintenis van A&C is, kan A&C geen absolute garantie geven dat er geen inbreuk op persoonsgegevens zal plaatsvinden, maar A&C zal, indien nodig, de wettelijke stappen nemen die in een dergelijke situatie van toepassing zijn.

A&C past met name passende informaticaveiligheidsmaatregelen toe om ongeoorloofde toegang tot en wijziging en vernietiging van de persoonsgegevens van gebruikers te voorkomen. A&C zorgt er ook voor dat zijn medewerkers die persoonsgegevens van gebruikers verwerken, onderworpen zijn aan een geheimhoudingsplicht.

9. Garantie van de Gebruiker

De Gebruiker garandeert A&C dat hij/zij volledig bevoegd is om toestemming te geven voor het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die hij/zij aan A&C meedeelt. Indien de Gebruiker persoonsgegevens van derden aan A&C verstrekt, garandeert de Gebruiker aan A&C dat hij/zij de toestemming van de betrokken personen heeft verkregen of dat hij/zij op regelmatige wijze een andere rechtvaardigingsgrond heeft gezocht voor het verzamelen en verwerken van deze persoonsgegevens door A&C. De Gebruiker vrijwaart A&C voor alle schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die het gevolg is van een aan de Gebruiker toe te rekenen schending van de bepalingen van dit Privacybeleid.

10. Andere websites 

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Door op een van deze links te klikken, gaat de Gebruiker naar een andere website of internetbron die gegevens over de Gebruiker kan verkrijgen, ongeacht of deze gegevens vrijwillig door de Gebruiker worden verstrekt of via cookies of andere technologieën worden verkregen. A&C heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk voor de omgang met dergelijke andere websites of internetbronnen, noch voor het verkrijgen, gebruiken of bekendmaken van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker. A&C raadt gebruikers aan het privacybeleid van deze andere websites en internetbronnen te raadplegen om te begrijpen hoe zij gegevens verkrijgen en gebruiken.

11. Bewaring van persoonsgegevens

A&C bewaart persoonsgegevens tot zeven jaar na de laatste interactie met de Gebruiker. Bovendien behoudt A&C zich het recht voor de persoonsgegevens van de Gebruiker op te slaan indien de toepasselijke wettelijke bepalingen een dergelijke opslag vereisen of indien een dergelijke opslag noodzakelijk is om A&C in staat te stellen een gerechtelijke procedure aan te spannen of zich in het kader van zo'n procedure te verdedigen. In het bijzonder geldt dat als de Gebruiker een overeenkomst met A&C sluit, A&C de gegevens van de Gebruiker bewaart gedurende acht jaar vanaf het jaar na het sluiten van de overeenkomst. Als verkoper is A&C verplicht de basisfactureringsgegevens tot ten minste acht jaar na de factuur te kunnen overleggen. Dit hoeft echter geen reden tot bezorgdheid te zijn voor de Gebruiker, aangezien A&C er alles aan doet om persoonlijke gegevens met moderne technologie te beschermen.

12. Rechten in verband met persoonsgegevens

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, kunt u als Gebruiker de onderstaande rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens die door A&C worden verwerkt:

 • Recht op informatie: u kunt te weten komen of wij uw persoonsgegevens verwerken, welke gegevens wij verwerken, waar deze vandaan komen, wat de doeleinden van de verwerking zijn en wie verantwoordelijk is voor de verwerking.
 • Recht op inzage: u hebt recht op toegang tot de over u verzamelde gegevens. Dit omvat uw recht om een kopie op te vragen en te verkrijgen van uw persoonsgegevens die door A&C worden verwerkt.
 • Recht op correctie: u hebt het recht te verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens wanneer die onjuist of onvolledig zijn.
 • Recht op verwijdering: u kunt verzoeken dat uw persoonsgegevens uit onze archieven worden gewist wanneer aan de voorwaarden is voldaan.
 • Recht op beperking van de verwerking: in bepaalde situaties hebt u het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens door A&C te laten beperken.
 • Recht op verzet tegen de verwerking: u hebt het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op verzet tegen geautomatiseerde verwerking: u hebt het recht bezwaar te maken tegen de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens en niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerde beslissing.
 • Recht op overdraagbaarheid van de gegevens: u hebt het recht uw persoonsgegevens te verkrijgen in een machinaal leesbaar formaat of, indien mogelijk, door rechtstreekse overbrenging van de ene computer naar de andere.

Indien nodig hebt u het recht om bij de plaatselijke gegevensbeschermingsautoriteit een klacht in te dienen over de verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens door A&C.

Voor België dient u contact op te nemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA): https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Voor Frankrijk dient u contact op te nemen met de Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL): https://www.cnil.fr/

Voor Nederland dient u contact op te nemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

13. Contact

Voor vragen over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met A&C door te bellen naar +32 16 30 21 21 of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Indien de Gebruiker de voornoemde rechten kosteloos wil uitoefenen, moet hij/zij contact opnemen met A&C door een e-mail of een brief naar A&C te sturen, met een kopie van zijn/haar identiteitskaart:

 • Per post: A&C Systems nv, Bleyveldstraat 6, 3320 Hoegaarden, België
 • Per e-mail: [email protected] 

A&C zal dan het nodige doen om zo snel mogelijk op het verzoek van de Gebruiker te reageren.

14. Wijzigingen van het Beleid

A&C behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en de Gebruiker dient de regels met betrekking tot persoonsgegevens bij elk bezoek aan de Website te controleren. Indien de Gebruiker de Website blijft gebruiken ondanks de wijzigingen in de regels met betrekking tot de persoonsgegevens, wordt hij/zij geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Elk gebruik van de Website en dit Privacybeleid worden beheerst door het Belgisch recht, met uitsluiting van de collisieregels.

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met de Website of dit Privacybeleid en dat niet informeel wordt opgelost, zal definitief worden beslecht door de rechtbanken van Brussel, rechtdoende in de Franse taal, onverminderd de bevoegdheid van de relevante nationale gegevensbeschermingsautoriteit, indien van toepassing, en tenzij A&C ervoor kiest het geschil voor te leggen aan de rechtbanken van de maatschappelijke zetel/domicilie van de Gebruiker of de persoon die hij/zij vertegenwoordigt.

Niettegenstaande eventuele andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid heeft A&C het recht om bij elke bevoegde rechtbank (in elke staat) of bij elke nationale gegevensbeschermingsautoriteit een bevel of een voorlopige maatregel te vragen voor elke feitelijke of vermoedelijke inbreuk op dit Privacybeleid.

Versie 2.0 van 10 oktober 2022

Laten we samenwerken!

Reseller of merk? Ontdek wat A&C voor jou kan betekenen.
Contacteer ons