Terms of use

of our website & webshop

Deze versie is geldig vanaf 2014-05-09.

Deze gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website alsook de inhoud, informatie en diensten die door de Website worden aangeboden.  

Deze Gebruiksvoorwaarden ontslaan of beperken de aansprakelijkheid van A&C Systems en andere betrokkenen en bevatten bovendien belangrijke bepalingen waarvan u kennis dient te nemen, waaronder (onder meer) een arbitrageclausule.

Indien u niet akkoord gaat met deze bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, of indien u niet gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden of te erkennen, mag u de Website niet bezoeken of gebruiken en dient u uw bezoek of gebruik onmiddellijk te staken.

1.    Beheer

De site www.ac-systems.com (hierna de "Website") wordt beheerd door de A&C Systems NV waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 3320 Hoegaarden, Bleyveldstraat 16A, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder nummer 0445.299.482 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE0445299482, gerechtelijk arrondissement Leuven (hierna "A&C Systems"). 

2.    Uw aanvaarding van deze voorwaarden 

Telkens wanneer u de Website bezoekt of gebruikt, betekent dit dat u en alle personen die u vertegenwoordigt, het eens zijn met deze voorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”), deze expliciet aanvaarden zonder enig voorbehoud of voorwaarde, en gebonden zijn door deze bepalingen.   

Aldus komt door uw bezoek of gebruik een overeenkomst tot stand tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt enerzijds, en A&C Systems, anderzijds. In het kader van deze Gebruiksvoorwaarden omvat “persoon” zowel natuurlijke personen als alle entiteiten met of zonder rechtspersoonlijkheid.

U bevestigt door uw bezoek of gebruik tevens dat u wettelijk gemachtigd bent om deze Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden, in uw eigen naam en in naam van alle personen die u vertegenwoordigt. 

A&C Systems is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van u of de personen die u vertegenwoordigt. U mag deze Gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

Telkens wanneer u de Website gebruikt is de laatste versie van deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing.  U dient dan ook telkens u de Website gebruikt de datum van de Gebruiksvoorwaarden (die bovenaan de Gebruiksvoorwaarden staat) te controleren om na te gaan of er een nieuwe versie van kracht is.

3.    Eigendomsrecht en toegestaan gebruik van de Website

De Website en alle informatie (tekst, illustraties, video en audio), beelden, logo’s, iconen, software, design, toepassingen, rekenbladen, modellen, gegevens en andere elementen die beschikbaar zijn op of via de Website zijn en blijven eigendom van A&C Systems of haar licentiegevers. Uw gebruik van de Website geeft u geen eigendomsrecht of enig ander recht op de Website of zijn inhoud.

De Website mag alleen gebruikt worden op de manier die expliciet beschreven wordt in deze Gebruiksvoorwaarden. 

De Website mag alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden. U mag de Website alleen gebruiken met SSL-webbrowsersoftware die commercieel beschikbaar is.

De inhoud van de Website kan, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gereproduceerd, heruitgegeven, gedownload, verzonden, uitgezonden, geïndexeerd, gecatalogiseerd en verspreid, op elke manier die de bekendheid van de Website en A&C Systems op een positieve manier ten goede komt, inclusief via sociale netwerken, voor zover elke weergave een duidelijke bronvermelding naar www.ac-systems.com bevat en dit alles behoudens de mogelijkheid voor A&C Systems om hieraan op gelijk welk ogenblik een einde te stellen. 

Het recht op gebruik van de inhoud van de Website wordt u verleend op voorwaarde dat u de inhoud niet wijzigt, dat u alle auteursrecht-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen intact laat en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen waarvan de inhoud vergezeld gaat, of die anderszins op deze Website staan vermeld. 

Met betrekking tot de software en andere materialen die mogelijks via de Website beschikbaar worden gesteld voor downloaden, weergave of ander gebruik dienen de licentievoorwaarden, bepalingen en kennisgevingen van deze software of materialen te worden nageleefd. 

A&C Systems kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, die door u of andere gebruikers op de Website wordt geüpload, dan wel voor enige schade die het gevolg is van het plaatsen van dergelijke inhoud.  A&C Systems behoudt zich het recht voor de door u geüploade inhoud, om om het even welke reden en zonder voorafgaande kennisgeving, tijdelijk of definitief te verwijderen.  Door het plaatsen van inhoud op de Website erkent u dat de door u geüploade inhoud zichtbaar is voor alle andere gebruikers van de Website en geeft u A&C Systems de uitdrukkelijke toestemming om uw (gebruikers)naam weer te geven op de Website.

Niet-naleving van de voorwaarden, bepalingen en kennisgevingen op de Website en/of misbruik leidt automatisch tot beëindiging, zonder voorafgaand bericht, van alle rechten die u zijn verleend. In dat geval dient u alle exemplaren of kopieën van gedownloade materialen die in u in uw bezit of onder uw gezag heeft, onverwijld te vernietigen. Op eerste verzoek van A&C Systems zal u het bewijs leveren van deze vernietiging. Behoudens de beperkte toestemming tot gebruik van de inhoud van de Website, verleent A&C Systems u geen uitdrukkelijke of stilzwijgende rechten onder enig octrooi-, merk- of auteursrecht of enig ander (intellectueel) eigendomsrecht. 

4.    Links naar andere sites

In bepaalde rubrieken bevat de Website hyperlinks naar de inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden. A&C Systems is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van de inhoud van deze websites. A&C Systems kan evenmin beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgeving en reglementering, onder meer in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, enz. 

5.    Privacybeleid

Persoonsgegevens verstrekt of verzameld via of in verband met de Website zullen uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de privacy policy van A&C Systems, zoals gepubliceerd op de Website.

6.    Afwijzing, uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, afstand van recht en vrijwaring

A&C Systems is niet aansprakelijk voor de inhoud en het gebruik van de Website. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing.

6.1 Informatie op de Website

A&C Systems garandeert niet dat de informatie op de Website juist, actueel of volledig is. De informatie op deze Website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. A&C Systems aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van deze Website, zodat de erop geplaatste informatie actueel, juist of volledig is. Bijgevolg dient u de juistheid en volledigheid van alle op deze Website geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enige dienst, enig product of enige andere zaak, ongeacht of die op deze Website of anderszins wordt aangeboden. 

A&C Systems geeft geen garantie dat enig gemeld probleem door A&C Systems wordt opgelost, zelfs niet indien A&C Systems informatie verstrekt met het oog op het oplossen van het probleem. 

6.2 Gebruik

Het gebruik van deze Website gebeurt geheel op eigen risico. 

De Website wordt tot uw beschikking gesteld zoals de Website is, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard. Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten A&C Systems, haar licentiegevers en alle andere met A&C Systems verbonden ondernemingen alle verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de Website. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doet onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan. 

U bent alleen verantwoordelijk voor het verkrijgen, verwerken en onderhouden van alle computers, hardware en software, internetdiensten en andere uitrusting en diensten die nodig zijn voor uw gebruik van de Website.

Het Internet is geen veilig medium, kan onderbroken worden of het voorwerp zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van de Website kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover A&C Systems geen controle heeft. Het is mogelijk dat de Website niet continu of ononderbroken, veilig of privé, bereikbaar is.

A&C Systems en haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk ten aanzien van u of enig ander persoon, voor verlies of schade die u of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van A&C Systems om gevolg te geven aan een bericht dat via de Website of per e-mail aan A&C Systems gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door A&C Systems, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van de Website of de e-maildiensten. 
Zonder enige beperking van het voorgaande, bieden A&C Systems en haar licentiegevers geen waarborg dat: 

 1. de Website compatibel is met uw computer, randapparatuur en software; 
 2. de Website beschikbaar zal zijn, zonder onderbreking zal werken, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten verbeterd zullen worden; 
 3. de Website aan uw noden zal voldoen; 
 4. de informatie die op de Website staat, of die via de Website verkregen kan worden, nauwkeurig, volledig, in de juiste volgorde of tijdig beschikbaar zal zijn; 
 5. sommige of bepaalde resultaten verkrijgbaar zullen zijn via de Website; 
 6. het gebruik van de Website – inclusief het browsen en downloaden van informatie – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ of andere vernietigende of schadelijke elementen; of 
 7. het gebruik van de Website niet indruist tegen de rechten (inclusief de intellectuele eigendomsrechten) van om het even welk individu. 

 

A&C Systems, haar leveranciers, licentiegevers en alle andere met A&C Systems verbonden ondernemingen wijzen voor dergelijke zaken alle aansprakelijkheid af in de ruimste betekenis die mogelijk is binnen het toepasselijk recht.

6.3 Uitsluiting van aansprakelijkheid

A&C Systems, haar licentiegevers en alle andere met A&C Systems verbonden ondernemingen zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van u of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid verlies of schade, hetzij op basis van contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid of enige andere juridische grondslag, die voortvloeit uit, verband houdt of te maken heeft met het gebruik van de Website door u of enige andere persoon en dit ongeacht nalatigheid, fouten of overtredingen van A&C Systems, haar licentiegevers of enig andere met A&C Systems verbonden ondernemingen, en ongeacht het feit dat A&C Systems, haar licentiegevers of enige andere met A&C Systems verbonden ondernemingen op de hoogte gebracht werden van de mogelijkheid dat u of een andere persoon een dergelijk(e) verlies of schade zou kunnen lijden.

6.4 Afstand van recht

Hierbij ziet u voor altijd af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben of verband houden met uw gebruik van de Website en dit ten opzichte van A&C Systems, haar licentiegevers, en hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverspreiders, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, houders of verstrekkers van licenties en alle andere betrokken of geassocieerde personen.

6.5 Vrijwaring

U zal A&C Systems, haar licentiegevers en al hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die door de Gevrijwaarde Partijen opgelopen worden in het kader van een schadeclaim of eis voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de Website.

U zal, te goeder trouw samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen claims of eisen.  U zal uw volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm. 

7.    Beëindiging van uw gebruiksrecht en de Website

Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, mag u niet langer gebruikmaken van de Website.

A&C Systems mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken: 

 1. de Website geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen; 
 2. uw toelating om de Website te gebruiken, zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling aan u of een ander persoon, beperken of tijdelijk of definitief beëindigen. 

​Indien het gebruik van de Website door u of door een persoon die u vertegenwoordigt, dan wel door A&C Systems beëindigd wordt, dan: 

 1. blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen A&C Systems en u en/of om het even welk persoon die u vertegenwoordigt, bestaan; en 
 2. mag A&C Systems uw persoonlijke informatie blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig de door A&C Systems gehanteerde privacy – policy, zoals gepubliceerd op deze Website. 

8. Algemene bepalingen

Indien één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig is of zou worden, zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen.

Deze gebruiksvoorwaarden worden exclusief beheerst en moeten geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. 

Alle geschillen die uit of met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden mochten ontstaan, zullen definitief worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven, tenzij A&C Systems verkiest een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de maatschappelijke zetel/woonplaats van de gebruiker of de persoon die hij vertegenwoordigt.

Let's connect!

Reseller or brand? Discover what A&C can mean for you.
Contact us